El compromís de l’AEQT amb el compliment de la llei i les normes jurídiques

AEQT en la seva voluntat d’actuar sota el màxim grau de transparència, disposa des de 2012 d’un Codi Ètic que recopila un conjunt de normes de bon govern per guia tant del seu personal propi com el de les seves associades al desenvolupament d’activitats en l’àmbit de l’Associació.

Més enllà de la presència d’un Codi Ètic, AEQT disposa així mateix, en sintonia amb la reforma operada en el Codi Penal el 2015, d’un Pla de Prevenció de Delictes, dinàmic, ja que és objecte de constant actualització, en el qual, i seguint el model previst en l’expressat text legal, s’han analitzat els riscos de l’Associació en matèria penal i s’han incorporat les mesures necessàries per al correcte compliment normatiu.

Aquest Pla de Prevenció de Delictes es troba a disposició dels integrants de les Comissions de Treball de AEQT. A més d’aquest document complet, el resum d’aquest Pla de Prevenció de Delictes queda integrat dins de l’última revisió del codi ètic.