L’esmentat Codi Ètic es troba a disposició del públic, tal com també es troba a disposició del públic el Canal de Denúncies de l’AEQT, materialitzat en l’adreça de correu electrònic compliance@aeqtonline.com

La presència d’aquest canal públic suposa que a més de posar-se a disposició dels empleats de l’Associació d’un canal intern a aquest efecte, s’estén a aquest a tercers perquè a través d’aquest pugui denunciar qualsevol irregularitat relacionada amb matèries de comptabilitat, auditoria i incompliments del Codi Ètic.

AEQT no permetrà que es prenguin represàlies de cap tipus contra tercers per denúncies que hagin estat remeses de bona fe. Qualsevol persona que realitzi una denúncia relacionada amb l’àmbit del present Protocol haurà d’estar actuant de bona fe i ha de tenir indicis raonables per afirmar que la informació exposada indica un problema important. Qualsevol al·legació de la qual es pugui demostrar que s’ha realitzat de forma maliciosa sabent estar actuant falsament, podrà donar lloc a les accions legals que l’AEQT consideri necessàries.

Les denúncies seran remeses assegurant la confidencialitat per al denunciant, o bé podran ser enviades anònimament, seran rebudes pel secretari general de l’Associació designat per Assemblea com Compliance Officer.

Es recomana a les persones que efectuen denúncies a través del Canal Extern públic que aportin els seus noms i dades de contacte, ja que la tasca de seguiment i investigació apropiada pot no poder-se dur a terme si no s’identifica la font de la informació. El denunciant haurà de demostrar l’existència d’indicis raonables que validin la denúncia.
Els assumptes que siguin denunciats de forma anònima seran plenament investigats, tot i això es prendran en consideració els següents aspectes: la serietat de l’assumpte denunciat; si la denúncia pot ser creïble; i les possibilitats de confirmar l’al·legació a través de fonts fiables.

Corporate Compliance